Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden leggen de samenwerking vast tussen de Klant (u, uw) en de Verkoper (Tinnies Taartjes, wij, ons, onze). Door onze webshop te gebruiken en artikels uit ons aanbod te bestellen aanvaard u dat deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

Identiteit van de Verkoper:
Tinnies Taartjes
Iddergemsesteenweg 14
9450 Denderhoutem
GSM: 0485 23 68 83
BTW BE0763.865.991
E-mail: hallo@tinnies-taartjes.be

Artikel 1: Algemene bepalingen
De webshop van Tinnies Taartjes, met maatschappelijke zetel te Denderhoutem (België), BTW BE0763.865.991, hierna ‘de Verkoper’ biedt haar Klanten de mogelijkheid om zelfgemaakte taartjes, gebak en koekjes online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die een bezoeker van deze website (Klant) bij Tinnies Taartjes plaatst. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Tinnies Taartjes houdt in dat de Klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Zij zijn altijd inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen. Bijkomende leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld.

De prijsopgave slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet begrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor Klanten die woonachtig zijn in België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat wij de producten en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. Tinnies Taartjes is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer u specifieke vragen heeft over verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen met ons.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. Tinnies Taartjes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen / bestellen
U kan artikelen uit onze webshop bestellen die u vooraf betaalt. Uw bestelling kan na ontvangst van de betaling afgehaald worden op de door u vooraf gekozen datum.

Producten die besteld worden via onze webshop worden niet terugbetaald, en kunnen ook niet geruild worden.
Gelet op de aard van de producten die wij aanbieden, beschikt de consument niet over een herroepingsrecht op basis van artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht.

Tinnies Taartjes is gerechtigd om een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Verkoper. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de levering.

Artikel 6: Levering / afhaling
De artikelen worden niet aan huis geleverd maar dienen te worden afgehaald op de door de Klant gekozen afhaaldag dewelke gekozen wordt tijdens het afrekenen. Er zal u nadien ofwel telefonisch of via e-mail een tijdstip worden meegedeeld waarop de artikelen kunnen afgehaald worden.

De Klant moet elke kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de afhaling, onmiddellijk melden aan Tinnies Taartjes.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De consument kan op grond van artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 8: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Tinnies Taartjes om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 9: Tinnies Taartjes Klantendienst
De Tinnies Taartjes Klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 0485 23 68 83, via e-mail op hallo@tinnies-taartjes.be of per post op het volgende adres: Iddergemsesteenweg 14, 9450 Denderhoutem.

Artikel 10: Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Tinnies Taartjes. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Tinnies Taartjes kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 11: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.

Artikel 13: Klachtenprocedure
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn, en hechten heel veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze zaak stelt. Zou u echter toch een klacht hebben over één van onze producten of over onze dienstverlening, laat het ons dan zeker weten via: hallo@tinnies-taartjes.be We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Winkelwagen

Beste klanten,

Omwille van persoonlijke redenen zal het koffiehuisje van 6 juni t/m 23 juni enkel open zijn op woensdagen en zondagen. Ook het plaatsen van bestellingen zal in deze periode niet mogelijk zijn…

Team Tinnie ontvangt jullie wél zeer graag ter plaatse voor een vers stuk taart en/of gebak op zondag 9 juni, woensdag 12 juni, zondag 16 juni, woensdag 19 juni en zondag 23 juni van 13.30u tot 18.00u.

Alvast bedankt voor jullie begrip!

Liefs,

Tinneke en co